jQuery 解析 JSON 对象/字符串示例 - 文章教程

jQuery 解析 JSON 对象/字符串示例

发布于 2017-08-30 字数 1831 浏览 2043 评论 0

jQuery 是个很好用的插件,现在基本上每个网站都会用到,现在网页也逐渐的变得复杂了,很常见的异步请求,数据的传输都是通过JSON来完成,使用jQuery解析JSON其实很简单,这篇文章将分享一些简单的示例。

其中可能会用到 jQuery-JSON 插件,你可以在这里找到。

JavaScript原生的方法解析JSON

var str='{ "name": "John" }';
var obj = eval('(' + str + ')'); 
alert( obj.name);

var str2="{ 'name': 'John' }";
var obj2 = eval('(' + str2 + ')'); 
alert( obj2.name);

var str3="{ name: 'John' }";
var obj3 = eval('(' + str3 + ')'); 
alert( obj3.name);

jQuery解析JSON

var str = '{ "name": "mady", "age": "24" }';
var obj = JSON.parse(str);
alert(obj.name);
var str='{ "name": "John" }';
var obj = jQuery.parseJSON(str)
alert("1"+ obj.name);

JavaScript原生的方法解析多维的JSON

var data=" { root: [ {'name':'6200','value':'0'}, {'name':'6101','value':'xa'}, {'name':'6102','value':'beijing'}, {'name':'6103','value':'haerbin'}]}"; 
var dataObj = eval('(' + data + ')'); 

//alert(dataObj.root[0].name);
$.each(dataObj.root, function(index, item) {
    $("#info").append(
        "<div>" +index+":"+ item.name + "</div>" + 
        "<div>" +index+":"+ item.value + "</div><hr/>");
});
//注意:如果要使用其他转换函数请更改字符串内单引号为双引号,外引号为单引号

jQuery-JSON插件解析JSON

var data=$.toJSON({ x: 2, y: 3 });
var obj = jQuery.parseJSON(data)
alert(obj.x);

var str = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};
var data2=$.toJSON(str);
var obj2 = jQuery.parseJSON(data2)
alert(obj2.plugin);

如果你对这篇文章有疑问,欢迎到本站 社区 发帖提问或使用手Q扫描下方二维码加群参与讨论,获取更多帮助。

扫码加入群聊

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

目前还没有任何评论,快来抢沙发吧!

关于作者

JSmiles

生命进入颠沛而奔忙的本质状态,并将以不断告别和相遇的陈旧方式继续下去。

2583 文章
29 评论
84935 人气
更多

推荐作者

猫性小仙女

文章 1 评论 0

qq_VO6LhT

文章 0 评论 0

猿舌电影

文章 0 评论 0

7556275422

文章 0 评论 0

YYQ_139

文章 0 评论 0