JavaScript-如何取消JSLint对for中变量是否放在最前面声明的检查?

JavaScript-如何取消JSLint对for中变量是否放在最前面声明的检查?

想挽留 发布于 2017-04-10 字数 114 浏览 1232 回复 1

如下面这段代码:

for(var i = 0; i < 10; i += 1){
}

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

评论(1

想挽留 2017-09-06 1 楼

你可以尝试去掉safe subset 和 verify adsafe

或者你就看看这样还报错么

/*jslint bitwise: false, continue: false, debug: false, eqeq: false, es5: false, evil: false, forin: false, newcap: false, nomen: false, plusplus: false, regexp: false, undef: false, unparam: false, sloppy: false, stupid: false, sub: false, todo: false, vars: false, white: false, css: false, on: false, fragment: false, passfail: false, browser: false, devel: false, node: false, rhino: false, windows: false, safe: false, adsafe: false */
for(var i = 0; i < 10; i += 1){
}