JavaScript-php数组元素替换的问题?

JavaScript-php数组元素替换的问题?

想挽留 发布于 2017-01-21 字数 145 浏览 1164 回复 3

现有两个数组,内容如下:

array1 = {1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2}
array2 = {a, b, c, d, e}

如果你对这篇文章有疑问,欢迎到本站 社区 发帖提问或使用手Q扫描下方二维码加群参与讨论,获取更多帮助。

扫码加入群聊

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

评论(3

偏爱自由 2017-09-13 3 楼

晕,你这个不是直接str_replace就行了吗?

 $array1 = array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 2,3);
$array2 = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f');
str_replace($array1, $array2, $array1);

泛泛之交 2017-08-26 2 楼

首先声明一个多维数组
var test=new Array();
test=[[1,'a'],[2,'b'],[3,'c'],[4,'d']];
然后把需要替换的数组中数拿出来和test[n][0]去匹配,相同就替换为test[n][1];

归属感 2017-07-29 1 楼

找到一个处理一维的简便方法:

 $array1 = array(1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2);

$array2 = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');

var_dump(str_replace(array_unique($array1) , $array2, $array1));