PHP-如何用一个for循环输出以下棱形

PHP-如何用一个for循环输出以下棱形

甜柠檬 发布于 2017-01-21 字数 356 浏览 1205 回复 0

随便输入一个整数N,用一个for输出以N个星为高的菱形:

.
. .
. . .
. . . .
. . . . .
. . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . .
. . . . .
. . . .
. . .
. .
.

如果你对这篇文章有疑问,欢迎到本站 社区 发帖提问或使用手Q扫描下方二维码加群参与讨论,获取更多帮助。

扫码加入群聊

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

目前还没有任何评论,快来抢沙发吧!